REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOTIONALE

“Tombola Pistol pneumatic _Ziua Mecanicului 2024”

ORGANIZATORUL

Organizator al campaniei promotionale “Tombola Pistol pneumatic _Ziua Mecanicului 2024” (denumita in continuare „Campania”) este AD AUTO TOTAL, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap. 66, sector 6, numar de ordine in Registrul Comertului J40/29340/1994, CUI RO 6844726, cu adresa pentru corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4 – intrarea prin str. Verzisori nr. 16, reprezentata legal prin dl. Mihai Alexandru Staicu in calitate de Administrator, numita in cele ce urmeaza “Organizatorul”.

Termenii si conditiile prezentului Regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”), asa cum sunt prezentati mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la Campanie. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta participantilor acest fapt prin publicarea modificarilor pe website-ul www.ziuamecaniculuiauto.ro

  1. DURATA SI LOCUL DESFASURARII

Campania este organizata in ziua 01.07.2024 si se va desfasura in mod exclusiv pe teritoriul Romaniei.

  1. DREPTUL DE PARTICIPARE

La Campanie poate participa orice persoana juridica rezidenta, client al Organizatorului in baza unui contract de vanzare-cumparare, colaborare sau parteneriat, persoane juridica cu statut de revanzator al produselor achizitionate de la Ad Auto Total (magazine de vanzare piese auto si service-uri de reparatii auto), al caror obiect de activitate include cel putin unul din codurile CAEN 4531 sau 4532 – comert cu ridicata/amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule.

Prin persoana juridica rezidenta se intelege ca participantul sa sediu social sau un punct de lucru deschis pe teritoriul Romaniei.

Pentru a fi indeplinita conditia de „client al Organizatorului” este necesar ca participantul sa fi incheiat cu Organizatorul un contract in temeiul caruia sa aiba calitatea de cumparator al produselor si/sau serviciilor comercializate de Organizator.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

  1. MODUL DE DESFASURARE AL CAMPANIEI

Tragerea la sorti se va derula in data de 07.07.2024 cand va fi desemnat castigatoriul premiului oferit in cadrul Campaniei. Tragerea la sorti se va realiza pe site-ul: https://www.random.org/

  1. PREMIILE OFERITE IN CADRUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Premiile oferite in cadrul Campaniei promotionale sunt trei truse de scule KS Tools, in valoare de 596.98 ron + TVA.

Reguli generale aplicabile tuturor tipurilor de premii:

Premiul nu poate fi schimbat. Participantii nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului in bani sau in alte bunuri sau servicii in afara de cele mentionate in prezentul Regulament si nici nu pot solicita modificari ale caracteristicilor tehnice sau de alta natura ale premiului.

Premiul va fi predat castigatorilor pe baza de proces verbal predare-primire care trebuie semnat de un reprezentant al Participantului.

Odata cu predarea premiului si semnarea procesului verbal se transfera si dreptul de proprietate asupra acestuia de la Organizator catre participant.

Prin semnarea procesului verbal de predare-primire de catre reprezentantul participantului obligatia de predare a Organizatorului cu privire la premiul acordat in cadrul Campaniei se stinge.

Nerevendicarea premiului de catre participant in termen de 30 zile de la data finalizarii Campaniei duce la pierderea dreptului de atribuire a premiului. Dreptul de atribuire a premiului se pierde de asemenea in caz de refuz al castigatorilor de a beneficia de premiu sau de imposibilitate de verificare a indeplinirii conditiilor de participare de catre respectivul castigatori. Orice alta nerespectare a Regulamentului duce la anularea automata a castigului.

  1. TAXE SI IMPOZITE

Premiile vor fi acordate de catre Ogranizator numai participantilor persoane juridice. Castigatorii vor suporta, daca va fi cazul, orice taxe, impozite, contributii etc. generate de atribuirea, primirea si utilizarea premiului, indiferent in ce constau acestea, precum si de primirea oricaror alte beneficii rezultate din participarea la Campanie.

Organizatorul isi declina orice responsabilitate cu privire la modalitatea de folosire a premiului, precum si cu privire la orice alte obligatii aferente primirii si utilizarii premiului de catre participant, orice obligatie a Organizatorului cu privire la premiu stingandu-se la momentul predarii acestora catre reprezentantul Castigatorilor.

Castigatorilor ii revin in mod exclusiv toate obligatiile legale ca urmare a primirii si folosirii premiului, inclusiv cu privire la inregistrarea in evidentele contabile ale participantului a dobandirii drepturilor aferente premiului, la stabilirea regimului fiscal aplicabil acestor drepturi asupra premiului cat si cu privire la indeplinirea obligatiilor fiscale ce revin participantului ca urmare a primirii premiului si a utilizarii sale ulterioare, iar Organizatorul isi declina in mod expres orice responsabilitate cu privire la indeplinirea de catre participant a acestor obligatii legale.

In cazul in care Castigatoriul va oferi premiul unei persoane fizice, acesta va fi singurul responsabil pentru respectarea tuturor dispozitiilor legale in vigoare, inclusiv retinerea si virarea catre bugetul de stat a impozitului pe venit aplicabil veniturilor realizate de persoanele fizice care vor beneficia de premiile respective precum si a oricaror alte obligatii fiscale.

Castigatoriul se obliga sa despagubeasca pe Organizator pentru orice prejudiciu ar putea suferi acesta ca urmare a nerespectarii de catre Castigatori a regulilor aplicabile acordarii premiilor, indiferent de natura acestora, precum si cu privire la indeplinirea de catre Castigatori a tuturor obligatiilor ce ii revin acestuia ca urmare a primirii si folosirii premiului.

  1. PROTECTIA DATELOR

Campania se adreseaza in mod exclusiv societatilor comerciale care au calitatea de partener al Organizatorului. Prin urmare in cadrul desfasurarii acestei campanii nu sunt colectate si prelucrate date personale apartinand unor persoane fizice.

Fiecare participant accepta ca datele sale sa fie procesate pe durata campaniei si ca, in caz de castig, acestea sa fie facute publice pe pagina de internet a Organizatorului, respectiv www.autototal.ro, precum si prin alte modalitati.

Organizatorul se angajeaza sa nu foloseasca datele participantilor obtinute ca urmare a desfasurarii Campaniei decat in scopul derularii acesteia in conformitate cu prezentul regulament, precum si in scopul derularii raporturilor comerciale dintre Organizator si participant/client.

  1. LITIGII

Orice eventuala contestatie, inclusiv privind modul de acordare a unui premiu, poate fi formulata in scris de catre participant si comunicata Organizatorului in termen de maxim o luna calendaristica de la data incheierii campaniei promotionale la punctul de lucru al acestuia din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4, in atentia Departamentului de Marketing.

Organizatorul va raspunde / solutiona contestatia, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la data primirii. Decizia Organizatorului este definitiva.

Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campania promotionala se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

  1. FORTA MAJORA SI CAZUL FORTUIT

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice situatie ce determina imposibilitatea participarii clientilor la Campanie sau a bunei desfasurari a activitatilor descrise in prezentul Regulament ca urmare a unor evenimente de caz fortuit sau de forta majora.

Forta majora si cazul fortuit au acceptiunea indicata de legislatia romana in materie (Noul Cod Civil).

In cazul in care intervine o situatie de forta majora sau un caz fortuit care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata.

  1. INTRERUPEREA. INCETAREA CAMPANIEI PROMOTIONALE

Campania promotionala va putea fi intrerupta pentru durata determinate si/sau va putea inceta in caz de forta majora sau caz fortuit, astfel cum sunt acestea definite de lege, sau in cazul schimbarii cadrului legislativ aplicabil.

Prezenta campanie poate inceta inainte de termen si in alte situatii independente de vointa Organizatorului si care au drept consecinta faptul ca organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau care fac imposibila desfasurarea Campaniei, ori in situatia epuizarii stocului de premii sau in alte situatii in care Organizatorul se afla in imposibilitate de a asigura buna desfasurare a Campaniei.

In cazul incetarii Campaniei, Organizatorul va anunta clientii prin afisare pe pagina de web www.ziuamecaniculuiauto.ro.

  1. ALTE PREVEDERI

In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru orice fapt care determina imposibilitatea participarii la Campanie sau pentru alte situatii care impiedica participantul sa ia cunostinta de informatii necesare participarii la Campanie si care sunt independente de vointa Organizatorului, cum ar fi schimbarea adresei de e-mail a participantului sau neprimirea, necitirea corespondentei de catre acesta, etc. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea campaniei in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri ale participantiilor care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare sau prevederile prezentului Regulament.

Site-ul www.ziuamecaniculuiauto.ro include, in intelesul acordat in prezentul Regulament, si aplicatiile folosite de catre clientii Organizatorului si Participantii la Campanie, cum ar fi dar fara a se limita la aplicatia Smart Client, platforma interfata FunZone, precum si toate paginile asociate si programele accesate prin intermediul site-ului.

Regulamentul Campaniei este disponibil, cu titlu gratuit, pe pagina de web a Organizatorului la adresa www.ziuamecaniculuiauto.ro.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, urmand ca modificarea sa produca efecte de la data comunicarii publice a modificarii pe website-ul www.ziuamecaniculuiauto.ro.

 

Organizator AD Auto Total S.R.L.