ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI ,,CONCURS ZIUA MECANICULUI FACEBOOK” 

1.ORGANIZATOR al CONCURSULUI „CONCURS ZIUA MECANICULUI FACEBOOK” (denumit in continuare„CONCURSUL”) este Societatea AD AUTO TOTAL S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap. 66, sector 6, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/29340/1994, CUI RO6844726, reprezentata legal prin administrator Staicu Mihai Alexandru, numita in cele ce urmeaza „ORGANIZATORUL”. Termenii si conditiile prezentului Regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”), asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la CONCURS. ORGANIZATORUL isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta publicului acest fapt prin afisarea modificarilor pe site-ul www.adgarage.ro 

2.CONCURSUL se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei, in data de 01.07.2024.  

3.DREPTUL DE PARTICIPARE: 

3.1Participarea la CONCURS a participantilor atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, de catre acestia a prezentului regulament. La CONCURSUL initiat de ORGANIZATOR pot participa persoane fizice, cu varsta minima de 18 ani impliniti la data de 01.01.2024, care respecta conditiile specificate in prezentul Regulament. Nu sunt eligibile a participa la CONCURS persoanele juridice si angajatii ORGANIZATORULUI si ai celorlalte companii implicate in organizarea si derularea CONCURSULUI, precum si rudele de gradul I ale acestora. 

4.MECANISMUL CONCURSULUI  

4.1 CONCURSUL se desfasoara exclusiv online, pe pagina de Facebook Auto Total Importator si Distribuitor Piese Auto https://www.facebook.com/alegeoriginalul 

4.2. Pentru a participa la prezentul CONCURS,  participantii trebuie sa raspunda in comentarii la intrebarea „care este cel mai frumos mesaj de mulțumire pe care l-ai primit pentru ceea ce faci zi de zi în service-ul tău?”. (https://www.facebook.com/alegeoriginalul) 

4.3. ORGANIZATORUL va face public numele castigatorilor si premiile acordate. Anuntul va fi efectuat pe pagina de  Facebook https://www.facebook.com/alegeoriginalul, in stories si in comentarii, dupa validarea acestora.  

4.4. Toti participantii care urmeaza si respecta mecanismul CONCURSULUI vor fi considerati eligibili pentru castigarea premiului, cu conditia indeplinirii conditiilor si criteriilor de participare descrise in cadrul Sectiunilor 3 si 4 ale prezentului Regulament.  

4.5. Castigatoriiâ concursului va fi extras dintre toti participantii care s-au inscris in CONCURSUL „ CONCURS ZIUA MECANICULUI FACEBOOK” in data de 01.07.2024. Castigatorii vor primi cate un tricou cu „Șeful la mecanici” din partea Auto Total Importator si Distribuitor Piese Auto. Extragerea va avea loc pe 01.07.2024 cel tarziu.  

4.6. Castigatorii va fi desemnat in urma extragerii, prin utilizarea in acest sens a site-ului 
https://app-sorteos.com/en. Numele participantilor vor fi pseudonimizate si apoi pseudonimul va fi introdus in sistemul  https://app-sorteos.com/en, care va desemna castigatorii. Nicio data cu caracter personal nu va fi transmisa catre  https://app-sorteos.com/en. Desemnarea castigatorilor se va realiza potrivit procedurii de functionare si a metodologiei site-ului  https://app-sorteos.com/en, care este un tert fata de ORGANIZATOR. In consecinta, ORGANIZATORUL nu isi asuma nicio raspundere pentru modalitatea de desemnare a castigatorilor iar participantii accepta aceasta modalitate de desemnare a castigatorilor prin inscrierea si participarea la Concurs si inteleg ca nu vor putea ridica nicio pretentie fata de ORGANIZATOR cu privire la modalitatea de desemnare a castigatorilor.  

4.7. Pentru a putea intra in posesia premiului, castigatorii va fi contactat personal de un reprezentant/imputernicit al SC. AD Auto Total SRL. Castigatorii trebuie sa ofere reprezentantului Organizatorului datele privind numele complet, numar de telefon, adresa de domiciliu si adresa pentru livrarea premiului, precum si celelalte date necesare pentru primirea premiului si indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor fiscale ce ii revin. In cazul in care castigatorii nu va oferi datele sus-mentionate, va fi eliminat din concurs si decizia de desemnare a sa drept castigator anulata.  

4.8. Participantul este de acord si accepta ca numele sau sa fie comunicat public (sa fie vizibil pentru terti) in platforma de extragere a castigatorilor CONCURSULUI. 

5.PREMII  

5.1. In cadrul CONCURSULUI, se vor acorda 10 premii constand in 10 tricouri cu „Șeful la mecanici” 

5.2. Castigatorii premiului nu pot solicita contravaloarea premiului castigat in bani si nici schimbarea caracteristicilor acestuia.  

5.3. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate Castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, daca este cazul, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a Castigatoriiui.  

5.4. Orice alte cheltuieli care nu sunt acoperite in mod specific de acest Regulament vor fi suportate de catre Castigatori. 

6.ACORDAREA PREMIULUI SI VALIDAREA CASTIGATORILOR 

6.1 Castigatorii vor fi anuntati pe pagina https://www.facebook.com/alegeoriginalul si contactati ulterior de un reprezentant/imputernicit al SC AD Auto Total SRL, in termen de maxim 7 zile lucratoare de la data finalizarii extragerii.  

6.2 In conditiile in care se constata ca un castigator nu indeplineste toate conditiile de participare si/sau validare impuse de prezentul Regulament sau nu poate fi contactat ori refuza premiul, acesta va fi invalidat, pierzand dreptul de atribuire a premiului, fara niciun fel de despagubire din partea ORGANIZATORului. In conditiile in care castigatorii nu poate fi validat conform conditiilor prezentului regulament, ORGANIZATORul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul.  

6.3 Castigatorii desemnati in urma extragerii sunt beneficiarii premiului atribuit si nu pot ceda drepturile asupra premiului castigat unei alte persoane.  

6.4 Numele castigatorilor CONCURSULUI va fi facut public pe pagina de Facebook pe hhttps://www.facebook.com/alegeoriginalul cel tarziu pe data de 01.07.2024.  

6.5 ORGANIZATORUL isi rezerva dreptul de a elimina din CONCURS sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat castigator in cazul in care acesta nu a furnizat date corecte de contact, nu furnizeaza informatiile necesare pentru atribuirea premiului (conform art. 4.7 de mai sus), s-a inscris utilizand date false sau incearca sa influenteze CONCURSul prin modalitati frauduloase sau nu respecta prevederile Regulamentului.  

6.6. Premiul va fi transmis castigatorilor prin intermediul unei firme de curierat la adresa de livrare mentionata de catre acesta in procesul de validare, in termen maxim de 30 de zile calendaristice de la data validarii.  

6.7 Premiul va fi predat catre castigatori pe baza documentului de transport intocmit de firma de curierat, care va trebui in mod obligatoriu sa fie semnat si completat de castigator.  

6.8 Curierul va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.  

6.9 Documentul de transport semnat de castigator va reprezenta dovada predarii premiului si a transferului dreptului de proprietate asupra premiului de la Organizator la castigator. Prin semnarea de catre Castigator fara rezerve a documentului de transport, obligatia de predare a Organizatorului cu privire la premiul acordat in cadrul Concursului se stinge, Castigatorii preluand premiul si renuntand astfel la orice alta pretentie fata de Organizator ce ar putea decurge din participarea la Concurs.  

6.10 Refuzul de a semna documentul de transport sau orice alt document ce atesta atribuirea efectiva a premiului catre  castigator conduce la pierderea dreptului castigatoriiui de a intra in posesia premiului.  

6.11 In cazul in care premiul este refuzat de catre castigator sau acesta nu au putut fi gasit la adresa in vederea livrarii, decizia de desemnare a castigatoriiui respectiv este anulata, iar premiul ramane in proprietatea Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale. 

 

7.Protectia datelor cu caracter personal 

7.1 Societatea AD AUTO TOTAL S.R.L. (denumit in continuare „Operatorul”), cu sediul in Bucuresti, str. Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap. 66, sector 6, numar de ordine in Registrul Comertului J40/29340/1994, CUI RO 6844726, cu adresa pentru corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4 – intrarea prin str. Verzisori nr. 16, este operator al datelor cu caracter personal furnizate de participantii la CONCURS. Prelucrarea datelor personale ale participantilor se va realiza in temeiul si cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile, si in special ale Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit in continuare „GDPR”). AD Auto Total SRL prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri: reclama, marketing si publicitate pentru produsele si serviciile promovate de Operator, precum si activitati de public relations. Prelucrarea datelor personale se realizeaza in temeiul consimtamantului participantilor la CONCURS, liber exprimat prin participarea la CONCURS. Participantii la CONCURS vor fi informati in mod detaliat cu privire la prelucrarea datelor personale, si in special cu privire la urmatoarele: identitatea si datele de contact ale operatorului; scopurile si temeiurile legale ale operatiunilor de prelucrare de date; categoriile de date prelucrate, categoriile de destinatari; existenta unui proces decisional automat si drepturile ce revin persoanelor vizate cu privire la acest proces automat; perioada stocarii datelor; drepturile persoanelor vizate. Datele participantilor sunt colectate si vor fi cunoscute atat de de imputernicitul ORGANIZATORului, societatea INDIE CREW SRL, care desfasoara operatiuni de prelucrare de date cu caracter personal in numele ORGANIZATORULUI, cat si de pe platforma sociala Facebook.  

Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul concursului constituie parte integranta din prezentul Regulament, fiind adusa la cunostinta participantilor la momentul inregistrarii pe site si a completarii formularului de participare la Concurs. 

 

8.Litigii  

8.1 Eventualele litigii aparute intre ORGANIZATOR si participantii la CONCURS se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul ORGANIZATORului. 

 

9.Comunicarea Regulamentului CONCURSULUI  

9.1 Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit pe site-ul https://ziuamecaniculuiauto.ro/  

9.2 Participantii care se inscriu isi asuma automat ca sunt de acord cu regulamentul. 

 

10.Forta Majora si Cazul Fortuit  

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru nicio situatie care ar putea impiedica buna desfasurare a activitatilor descrise in prezentul Regulament, ca urmare a unor evenimente de caz fortuit sau de forta majora. Forta majora si cazul fortuit au acceptiunea indicata de legislatia romana in materie (Codul Civil).  

In cazul in care intervine o situatie de forta majora sau un caz fortuit care impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata .  

Daca Organizatorul invoca o situatie de forta majora sau un caz fortuit, el va comunica public aparitia acesteia in termen de 15 (cincisprezece) zile lucratoare de la aparitia situatiei.  

Aparitia situatiei de forta majora ori a unui caz fortuit vor fi comunicate pe pagina de Facebook Auto Total Importator si Distribuitor Piese Auto Romania https://www.facebook.com/alegeoriginalul 

 

11.Alte prevederi  

11.1 In caz de tentative sau frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.  

11.2 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru niciun fapt care determina imposibilitatea participarii la CONCURS, inclusiv orice aspecte ce tin de functionarea retelei de internet sau accesarea website-urilor pe care se desfasoara Concursul, sau alte situatii care impiedica in orice mod participantii sa ia cunostinta de informatiile necesare participarii la CONCURS si care sunt independente de vointa Organizatorului. Organizatorul va lua toate masurile necesare pentru desfasurarea CONCURSULUI in conditiile normale conform celor prezentate, insa nu isi asuma raspunderea pentru eventualele nemultumiri ale Participantilor care nu vizeaza incalcari ale cadrului legislativ in vigoare sau prevederile prezentului Regulament.  

Informarea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul concursului constituie parte integranta din prezentul Regulament, fiind adusa la cunostinta participantilor la momentul inregistrarii pe site si a completarii formularului de participare la Concurs. 

 

ORGANIZATOR  

S.C. AD AUTO TOTAL S.R.L.  

Reprezentat de administrator Staicu Mihai Alexandru 

 

 

INFORMARE DESPRE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

IN CADRUL CONCURSULUI “CONCURSUL VERII AUTO TOTAL IMPORTATOR SI DISTRIBUITOR PIESE AUTO FACEBOOK” 

1.Operatorul de date:  

Societatea AD AUTO TOTAL S.R.L. (denumit in continuare „Operatorul”), cu sediul in Bucuresti, str. Tincani nr. 8, bl. Z18, sc. A, et. 10, ap. 66, sector 6, numar de ordine in Registrul Comertului J40/29340/1994, CUI RO 6844726, cu adresa pentru corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 96, sector 4 – intrarea prin str. Verzisori nr. 16, este operator al datelor cu caracter personal furnizate de dvs.  

Prelucrarea datelor dvs. personale se va realiza in temeiul si cu respectarea prevederilor legislatiei aplicabile, si in special ale Regulamentului 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumit in continuare „GDPR”). 

2.Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii de date:  

AD Auto Total SRL prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri: reclama, marketing si publicitate pentru produsele si serviciile promovate de Operator, precum si activitati de public relations.  

Prelucrarea datelor personale se realizeaza in temeiul consimtamantului dvs. liber exprimat prin participarea la Concurs.  

AD Auto Total SRL prelucreaza datele cu caracter personal primite in vederea validarii castigatoriiui  Concursului “CONCURS ZIUA MECANICULUI FACEBOOK” (denumit in continuare „Concursul”).  

Dvs. nu aveti o obligatie legala sau contractuala ori o obligatie necesara pentru incheierea unui contract de a ne furniza date cu caracter personal.  

In cazul in care nu doriti sa ne furnizati aceste date, consecinta va fi ca nu veti putea participa si nu veti putea fi validat ca si castigator al Concursului. 

 

3.Categorii de date prelucrate:  

Operatorul va prelucra datele pe care i le puneti la dispozitie in mod direct, prin participare la Concurs, respectiv datele continute de profilul dvs. de Facebook.  

Vor putea fi colectate si anumite informatii tehnice, date necesare conectarii dvs. la site-ul de internet pe care se desfasoara Concursul (cum ar fi adresa IP, tipul de dispozitiv si tipul de browser utilizat pentru conectare), precum si date privind ora si data conectarii dvs. la acest site.  

 

In cazul datelor personale utilizate in scopul indepinirii obligatiilor fiscale aferente premiilor oferite, vor fi solicitate toate datele necesare, inclusiv cele mentionate de legislatia aplicabila, care includ numele si prenumele, adresa postala si de posta electronica, numarul de telefon, datele de identificare complete si valoarea venitului realizat prin premiul castigat. 

 

4.Categorii de destinatari:  

Datele dvs. sunt colectate si vor fi  cunoscute de imputernicitul Operatorului, societatea INDIE CREW SRL, care desfasoara operatiuni de prelucrare de date cu caracter personal in numele Operatorului.  

Numele castigatoriiui va fi anuntat public in cadrul Concursului, precum si prin publicarea pe pagina de internet pe pagina de Facebook Auto Total Importator si Distribuitor Piese Auto Romania https://www.facebook.com/alegeoriginalul 

Datele personale ale castigatoriiui vor fi transmise catre autoritatile publice competente in vederea indeplinirii obligatiilor fiscale, in conformitate cu prevederile legale aplicabile, daca va fi cazul. 

5.Perioada stocarii datelor:  

Avand in vedere consimtamantul pentru primirea de comunicari comerciale, date personale vor fi pastrate pana la retragerea consimtamantului sau la incetarea, din alte motive, a operatiunilor pentru care sunt pastrate datele.  

Datele personale ale castigatoriiui, necesare indeplinirii obligatiilor fiscale, vor fi pastrate pe intreaga perioada prevazuta de legislatia aplicabila.  

In anumite cazuri particulare (cum ar fi, dar fara a se limita la cazuri de frauda, aparitia unor situatii litigioase, solicitari ale unor autoritati publice, etc.), datele vor fi pastrate pentru intreaga perioada de timp necesara lamuririi in mod definitiv a evenimentului respectiv. 

6.Drepturile persoanelor vizate:  

In calitate de persoana vizata beneficiati de urmatoarele drepturi:  

  1. dreptul de informare si de acces la datele pe care ni le furnizati, precum si dreptul de a solicita rectificarea acestora atunci cand sunt inexacte;  
  1. dreptul de a solicita stergerea datelor si/sau restrictionare prelucrarii acestor date, precum si dreptul de a va opune prelucrarii, in cazurile si conditiile stabilite de GDPR;  
  1. dreptul la portabilitatea datelor, in cazurile si conditiile stabilite de GDPR;  
  1. dreptului de a va retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;  

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de email: gdpr@autototal.ro sau la adresa de corespondenta a Operatorului mentionata mai sus.  

De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). = 

Pentru a afla mai multe despre operatiunile de prelucrare pe care le realizam cu privire la datele dvs personale precum si despre drepturile pe care le aveti in calitate de persoana vizata, puteti accesa linkul alaturat  https://www.autototal.ro/gdpr/.